Schengenské země

Schengenské země se skládají z 26 evropských států, které na svých hranicích zrušily jakoukoli hraniční kontrolu. Schengenský prostor byl zřízen, aby umožnil volný pohyb osob mezi signatářskými státy. Země schengenského prostoru si mezi sebou udržují otevřené hranice a přísnější hraniční kontroly se zeměmi mimo schengenský prostor.

Schengenské Země Světa

26 evropských zemí, které tvoří schengenské země, jsou Německo , Francie , Itálie , Španělsko , Polsko , Nizozemsko , Belgie , Řecko , Portugalsko , Česká republika , Maďarsko , Rakousko , Švýcarsko , Dánsko , Slovensko , Finsko , Norsko , Litva , Lotyšsko , Slovinsko , Estonsko , Lucembursko , Malta , Island a Lichtenštejnsko.

Historie Zemí Schengenu

Před Schengenskou spoluprací byla v roce 1984 podepsána Saarbrückenská dohoda mezi Francií a Německem, která umožňovala postupné zrušení kontrol a volný pohyb osob a zboží mezi jejich vzájemnými hranicemi. Schengenská dohoda byla následně podepsána v roce 1985 mezi Francií, Německem a zeměmi Beneluxu, konkrétně Nizozemskem, Belgií a Lucemburskem. Název Schengen odkazuje na město Schengen v Lucembursku, kde byla dohoda podepsána. Cílem dohody bylo zrušit celní kontroly na vzájemných hranicích v souladu se zavedením odpovídajících kontrol na jejich vnějších hranicích.

V roce 1990 signatáři potvrdili svůj záměr zrušení kontrol na vnitřních hranicích podpisem Schengenské prováděcí úmluvy. Na základě vzájemné vízové ​​politiky vznikl 26. března 1995 Schengenský prostor. Od té doby byly odstraněny hraniční přechody mezi členskými zeměmi. Ke spolupráci se připojily další evropské země a Amsterodamskou smlouvou z roku 1999 byla začleněna do rámce Evropské unie.

Členství V Schengenu

Hlavním milníkem pro organizaci byla integrace Schengenu s Evropskou unií. V současné době jsou všechny státy Evropské unie bez výjimky po splnění technických požadavků ze zákona povinny vstoupit do Schengenu. Země v Evropské unii, která se chce připojit k Schengenu, musí prokázat vysokou schopnost účinně regulovat své hranice. Taková země musí rovněž zavést systémy výměny informací a údajů potřebné k aktivní účasti v Schengenu. Evropskými zeměmi, které v současné době nejsou v Schengenu, jsou Spojené království a Irsko prostřednictvím výjimky a Rumunsko, Bulharsko , Kypr a Chorvatsko, které ještě nesplnily technické požadavky.